Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Agnieszka Łysoń

Agnieszka Łysoń

Przewodniczący

Okręg: 3, zdobyte głosy: 89, przynależność:

Status: powołany - 23.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu i Infrastruktury stała Uchwala Nr I/6/2018 w sprawie powołania Komisji Stałych członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 13:59:24 uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2018-11-21 14:03:25 Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2018-11-21 14:09:04 Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2018-11-21 14:12:19 Uchwała NR I/6/2018 w sprawie stałych komisji I Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2018-11-21 14:17:43 uchwała Nr I/7/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy I Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2018-11-21 uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2018-11-21 uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2018-11-21 Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2018-12-14 13:01:38 Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. II Sesja Rady Gminy II/2018 za
2018-12-14 13:05:29 Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku osobom potrzebującym „Posiłek w gminie w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 II Sesja Rady Gminy II/2018 za
2018-12-14 13:12:30 Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu II Sesja Rady Gminy II/2018 za
2018-12-14 13:15:17 Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie określenia zasad odstąpienia od zwrotu wydatków poniesionych na finansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy II/2018 za
2018-12-14 13:17:56 Uchwala Nr II/13/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy. II Sesja Rady Gminy II/2018 za
2018-12-28 12:24:31 uchwała Nr III/14/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 III sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2018-12-28 12:37:00 Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok. III sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2018-12-28 12:38:32 Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2019 rok. III sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2018-12-28 12:40:14 Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 . III sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2018-12-28 12:47:53 Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łęki Szlacheckie. III sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2018-12-28 12:05:13 W sprawie zmiany porządku obrad. III sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-01-30 10:04:23 Uchwała Nr IV/19/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 IV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-01-30 10:08:10 Uchwała Nr IV/20/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok IV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-01-30 10:09:30 Uchwała Nr IV/21/2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków IV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-01-30 10:11:14 Uchwała Nr IV/22/2019 w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy IV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-02-25 14:10:02 Uchwała Nr V/23/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023 V sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-02-25 14:12:32 Uchwała Nr V/24/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok V sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-02-25 14:13:29 Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości V sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-02-25 14:14:30 Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim V sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-02-25 14:15:26 Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Gminie Łęki Szlacheckie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania V sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-02-25 14:16:31 Uchwała Nr V/28/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie statutów sołectw Gminy Łęki Szlacheckie V sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-03-25 10:32:06 Uchwała Nr VI/29/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023 VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-03-25 10:33:09 Uchwała Nr VI/30/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-03-25 10:34:11 Uchwała Nr VI/31/2019 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie przeciw
2019-03-25 10:37:37 Uchwała Nr VI/32/2019 w sprawie trybu prac nad projektemuchwały budżetowej Gminy Łęki Szlacheckie VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-03-25 10:38:23 Uchwała Nr VI/33/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęki Szlacheckie VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-03-25 10:39:23 Uchwała Nr VI/34/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-03-25 10:40:13 Uchwała Nr VI/35/2019 w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiamia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łęki Szlacheckie VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-03-25 10:41:08 Uchwała Nr VI/36/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-03-25 10:42:00 Uchwała Nr VI/37/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-03-25 10:43:09 Uchwała Nr VI/38/2019 w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gmninę Łęki Szlacheckie VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-04-24 12:47:07 Uchwała Nr VII/39/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023 VII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-04-24 12:48:08 Uchwała Nr VII/40/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok VII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-04-24 12:48:52 Uchwała Nr VII/41/2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa VII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-04-24 12:49:47 Uchwała Nr VII/42/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa VII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-04-24 12:50:27 Uchwała Nr VII/43/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości VII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-04-24 12:51:08 Uchwała Nr VII/44/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochody budżetu Gminy Łęki Szlacheckie instrumentem płatniczym VII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-05-30 09:20:24 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. VIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-05-30 09:18:49 Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2023. VIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-05-30 09:21:24 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. VIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-05-30 09:22:07 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. VIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-05-30 09:22:59 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy. VIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-06-18 11:22:12 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania. IX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-06-18 11:23:06 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łęki Szlacheckie za 2018 rok. IX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-06-18 11:31:51 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. IX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-06-18 11:39:33 Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2023. IX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-06-18 11:40:25 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. IX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-06-18 11:41:01 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. IX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-06-18 11:41:57 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację zadania. IX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-06-18 11:42:39 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. IX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-06-18 11:43:18 Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. IX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-08-20 11:21:22 Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2023. X sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-08-20 11:22:31 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. X sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-08-20 11:23:07 Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. X sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-08-20 11:23:44 Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łęki Szlacheckie. X sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-08-20 11:24:21 Proekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. X sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-08-20 11:24:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. X sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-09-12 12:03:23 projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2023 XI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-09-12 12:05:14 Projekt uchwały w sprawie zmian budżtu gminy na rok 2019 XI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-09-12 12:06:41 Projekt uchwały w sprawie zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Tomawie. XI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-09-12 12:07:54 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Bęczkowicach na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-09-30 12:15:55 Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2023. XII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-09-30 12:16:43 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. XII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-09-30 12:17:19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego XII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-09-30 12:28:07 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okregowego w Piotrkowie Trybunalskim XII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-09-30 12:31:31 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy. XII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-10-15 11:50:58 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęki Szlacheckie XIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-10-15 11:51:54 Projekt uchwaływ sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-10-15 11:52:32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych XIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-11-27 13:20:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2019-2023. XIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-11-27 13:21:50 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok. XIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-11-27 13:22:33 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łęki Szlacheckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok. XIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-11-27 13:23:15 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. XIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-11-27 13:23:59 Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. XIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-11-27 13:24:40 Projekt uchwały w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych. XIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-11-27 13:25:25 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęki Szlacheckie. XIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-11-27 13:26:12 Projekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-11-27 13:27:12 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego. XIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:20:34 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2019-2023. XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:21:22 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2019 XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:22:02 Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:22:45 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Łęki Szlacheckie. XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:23:43 Uchwała w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a wczęści nieruchomości nie zamieszkałe przez mieszkańców. XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:24:33 Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi włąścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:25:22 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:26:05 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:26:48 Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:29:16 Uchwała w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-30 13:47:50 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024 XVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-30 14:01:39 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok. XVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-30 14:02:48 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2019-2023. XVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-30 14:03:25 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok. XVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-30 14:04:05 Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Łęki Szlacheckie i Komisji na 2020 rok. XVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-30 14:04:45 Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2020-2022. XVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-30 14:05:26 Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2022. XVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-30 14:06:18 Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii oraz następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2020. XVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-30 14:07:04 Projekt uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji. XVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-01-09 13:13:04 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Łęki Szlacheckie XVII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-01-09 13:13:47 Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej XVII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-02-12 10:43:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na 2020 rok. XVIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-02-12 10:44:08 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. XVIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-02-12 10:44:51 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. XVIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-02-12 10:45:45 Projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020. XVIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-03-09 12:57:22 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. XIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-03-09 12:56:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2020 -2024. XIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-03-09 12:57:58 Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich. XIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-03-09 12:58:32 Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyznaczenia podmiotu do realizacji zadania w postaci pracy z rodziną. XIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-03-09 12:59:11 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęki Szlacheckie w 2020 roku. XIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-03-09 12:59:49 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami. XIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-03-09 13:02:10 Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki. XIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za